EB9-64 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1.หลักฐานการจัดประชุม

1.1 โครงการ

1.2 ขออนุมัติจัดกิจกรรม

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

4.รายงานการอบรม

5.ภาพกิจกรรม

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล