EB23-64 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…

1.หลักฐานการรวมกลุ่ม

2.แนวทางการดำเนินงานชมรม ,รายชื่อสมาชิกชมรม,กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล