EB16-64 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ

2.ประกาศเจตจำนงสุจริต

3.เจตจำนงสุจริต

4.รูปถ่ายกิจกรรม

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล