EB14-64 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ

2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและผังกระบวนการ

3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองและผังกระบวนการ

4.หนังสือแจ้งเวียน

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล