EB2-64 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน

1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

1.5.1พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ2558

1.5.2 พรบ.การสาธารณสุข2535(2560)

1.5.3 พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ2558

1.5.4 พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่4)พ.ศ.2562

1.5.5 พรบ.อาหารพ.ศ.2522

1.5.6 การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์

1.7 ข้อมูลการติดต่อ

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

1.11 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552

1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว

1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำ

1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

2.นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน

3.แผนปฏิบัติการประจำปี

3.1ผลการดำเนินงานตามแผน

4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

5.คู่มือเรื่องร้องเรียน

6.คู่มือเรื่องร้องเรียน

7.รายงานผลเกี่ยวกับร้องเรียนการปฏิบัติงาน

8.รายงานผลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

9.1รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2563

9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564

9.3 รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 64

9.4 ประกาศ สป

9.5 แบบสรุปผลการการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบสขร.1)

10.คู่มือการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง

11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล