EB5-64 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

2.1.1แบบสขร.1 เดือนตุลาคม2563

2.1.2 แบบสขร.1เดือน พฤศจิกายน2563

2.1.3 แบบสขร.1 เดือน ธันวาคม2563

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารไตรมาส2

3.1 แบบสขร.1 เดือนมกราคม2564

3.2 แบบสขร.1 เดือนกุมภาพันธ์2564

3.3 แบบสขร.1 เดือนมีนาคม2564

4.1 แบบสขร.1เดือนเมษายน 2564

4.2 แบบสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564

4.3 แบบสขร.1เดือนมิถุนายน 2564

4.4 แบบสขร.1 เดือนกรกฎาคม2564

4.5 แบบสขร.1 เดือนสิงหาคม 2564

4.6 แบบสขร.1เดือนกันยายน 2564

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

4.Link