EB3-64 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

4.Link