EB1-64 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

2.คำสั่ง

3.กรอบแนวทาง

4.รายงานผลการติดตาม

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

6.Link