EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการ 3.รายงานการประชุม

4.ภาพถ่ายประชุม

5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่

7.Link

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์