EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

3.หลักฐานการประชุมชี้แจง

4.หนังสือแจ้งเวียน

5.บันทึกข้อความรับทราบการติดตาม

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์