หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัด สสอ.มะนัง และเครือข่ายสังกัด อปท.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง50

ที่อยู่ : ม.5 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
เบอร์โทรศัพท์ : 074-750885

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาล์มพัฒนา

ที่อยู่ : ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
เบอร์โทรศัพท์ : 074-750882

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง

ที่อยู่ : ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
เบอร์โทรศัพท์ : 074-750883

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นิคมพัฒนา (สังกัด อปท.)

ที่อยู่ : ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
เบอร์โทรศัพท์ : 074-750884