"เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในการบริการ วิชาการ บริหารจัดการระบบสุขภาพของเครือข่ายเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน"

Image is not available

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง
ยินดีต้อนรับ

Slider

ภาพกิจกรรม

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด